قابل توجه تمامی دانشجویان محترم مهلت ثبت و اراسال درخواست حذف اضطراری و حذف ترم با احتساب در سنوات تا 1398/10/07 تمدید شد .   مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد

قابل توجه تمامی دانشجویان محترم

مهلت ثبت و اراسال درخواست حذف اضطراری و حذف ترم با احتساب در سنوات تا 1398/10/07 تمدید شد.

 

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد