براساس مصوبات هیات امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی، حداکثر زمان مراجعه و انجام مراحل فراغت از تحصیل در دوره کارشناسی 3 ماه و در دوره کارشناسی ارشد 5 ماه   بعد از ثبت آخرین نمره قبولی در آموزش دانشگاه می‌باشد.   در صورت عدم مراجعه و یا تأخیر در انجام مراحل فراغت از تحصیل در بازه زمانی یاد‎شده، دانشجو ملزم به پرداخت هزینه انجام خدمات آموزشی خواهدشد.

  براساس مصوبات هیات امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی، حداکثر زمان مراجعه و انجام مراحل فراغت از تحصیل در دوره کارشناسی 3 ماه و در دوره کارشناسی ارشد 5 ماه  بعد از ثبت آخرین نمره قبولی در آموزش دانشگاه می‌باشد.


  در صورت عدم مراجعه و یا تأخیر در انجام مراحل فراغت از تحصیل در بازه زمانی یاد‎شده، دانشجو ملزم به پرداخت هزینه انجام خدمات آموزشی خواهدشد.