p.title1 {font-size: 16px;color: rgb(0, 128, 0);font-weight:bold} p.unlink {font-size: 14px;} p.linked {font-size: 14px;color: rgb(91, 103, 125);} بخشی از نکات مهم حذف و اضافه : در مرحله حذف و اضافه امکان حذف دروسی که تعداد دانشجوی ثبت نامی در آن برابر و یا کمتر از حدنصاب باشد، وجود ندارد. به دلیل امکان تغییر برنامه هفتگی و امتحانی برخی از دروس از طرف گروه های آموزشی، دانشجویان موظف هستند در مرحله حذف و اضافه و پس‌ازآن حتماً دروس انتخابی خود را دقیقاً کنترل و بررسی کنند در غیر این صورت مسئولیت هرگونه عدم اطلاع از تداخل برنامه هفتگی و امتحانی و یا حذف دروس به دلیل به حدنصاب نرسیدن به عهده دانشجو است. درصورتی‌که پس از پایان زمان حذف و اضافه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد، می تواند درخواست حذف‌ترم خود را تا دو روز مانده به شروع امتحانات پایان نیمسال به اداره آموزش ارائه دهد در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر نیمسال¬های مجاز تحصیل محسوب خواهد شد. دانشجو در طول تحصیل خود فقط دو بار می تواند حذف‌ترم نماید . دانشجو می تواند پس از پایان‌ترمیم تا دو هفته قبل از شروع امتحانات یکی از دروس تئوری خود را در شرایط زیر حذف اضطراری نماید . شهریه درس حذفی دانشجویان شهریه پرداز برگشت داده نمی شود. دانشجو نباید غیبت کلاسی در آن درس داشته باشد؛ تعداد واحد ها از حدنصاب  12 واحد کمتر نشود؛ هم نیاز دروس دیگر دانشجو نباشد.   آموزش انجام فرایندها در سامانه گلستان حذف و اضافه حذف درس به دلیل غیبت در جلسه امتحان حذف درس تربیت بدنی به دلیل مشکل پزشکی حاد حذف درس پس ازغیبت بیش از حد مجاز درخواست حذف اضطراری درخواست حذف ترم

بخشی از نکات مهم حذف و اضافه :

  1. دانشجو نباید غیبت کلاسی در آن درس داشته باشد؛
  2. تعداد واحد ها از حدنصاب  12 واحد کمتر نشود؛
  3. هم نیاز دروس دیگر دانشجو نباشد.

 

آموزش انجام فرایندها در سامانه گلستان

حذف و اضافه

حذف درس به دلیل غیبت در جلسه امتحان

حذف درس تربیت بدنی به دلیل مشکل پزشکی حاد

حذف درس پس ازغیبت بیش از حد مجاز

درخواست حذف اضطراری

درخواست حذف ترم