دروس " آشنایی با دفاع مقدس " ، " مهارت‌های زندگی دانشجویی " ، " استانداردسازی "، " حقوق شهروندی " و " مبانی کارآفرینی " به‌عنوان دروس اختیاری مازاد بر سرفصل با تأثیر در معدل نیمسال و کل برای کلیه دانشجویان کارشناسی قابل انتخاب است. برای رشته‌هایی که دروس فوق یا معادل آن‌ها در برنامه درسی رشته (اختیاری ، اصلی و ...)  موجود است، دانشجویان باید اقدام به انتخاب دروس با کد رشته تحصیلی خود نمایند.

دروس " آشنایی با دفاع مقدس " ، " مهارت‌های زندگی دانشجویی" ، " استانداردسازی "، " حقوق شهروندی " و " مبانی کارآفرینی" به‌عنوان دروس اختیاری مازاد بر سرفصل با تأثیر در معدل نیمسال و کل برای کلیه دانشجویان کارشناسی قابل انتخاب است.

برای رشته‌هایی که دروس فوق یا معادل آن‌ها در برنامه درسی رشته (اختیاری ، اصلی و ...)  موجود است، دانشجویان باید اقدام به انتخاب دروس با کد رشته تحصیلی خود نمایند.