دروس " آشنایی با دفاع مقدس " ، " مهارت‌های زندگی دانشجویی " ، " استاندارد‌سازی " ، " آشنایی کلیات حقوق شهروندی " و " مبانی کارآفرینی " به عنوان دروس اختیاری مازاد بر سرفصل با تأثیر در معدل نیمسال و کل برای کلیه دانشجویان کارشناسی قابل انتخاب است. برای رشته‌هایی که دروس فوق یا معادل آن‌ها در برنامه درسی رشته (اختیاری، اصلی و ...) موجود است، دانشجویان باید اقدام به انتخاب دروس با کدرشته تحصیلی خود نمایند.

دروس "آشنایی با دفاع مقدس" ، "مهارت‌های زندگی دانشجویی" ، "استاندارد‌سازی" ، "آشنایی کلیات حقوق شهروندی" و "مبانی کارآفرینی" به عنوان دروس اختیاری مازاد بر سرفصل با تأثیر در معدل نیمسال و کل برای کلیه دانشجویان کارشناسی قابل انتخاب است.

برای رشته‌هایی که دروس فوق یا معادل آن‌ها در برنامه درسی رشته (اختیاری، اصلی و ...) موجود است، دانشجویان باید اقدام به انتخاب دروس با کدرشته تحصیلی خود نمایند.