در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه "ارتقای توان اشتغال‌پذیری دانشجویان دوره کارشناسی" دروس  اختیاری- مهارتی  با رویکرد مهارت‌افزایی و ارتقای توان اشتغال‌پذیری به منظور آماده‌سازی دانشجویان مقطع کارشناسی برای ورود به  عرصه کار و اشتغال  با مقررات زیر در دانشگاه بجنورد ارائه می‌شود :   دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند یکی از این دروس را  مازاد بر برنامه درسی مصوب  و  مازاد بر سقف واحد مجاز در نیمسال  انتخاب و بگذرانند.    نمرات دروس  اختیاری- مهارتی  مانند سایر دروس در کارنامه تحصیلی دانشجویان قید اما در میانگین نمرات نیمسال و کل محاسبه نمی‌شود.    در پایان نیمسال در صورت گذراندن موفق درس،  گواهی‌نامه معتبر  مبنی بر گذراندن موفق دوره به دانشجویان اعطاء خواهد شد.

در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه "ارتقای توان اشتغال‌پذیری دانشجویان دوره کارشناسی" دروس اختیاری- مهارتی با رویکرد مهارت‌افزایی و ارتقای توان اشتغال‌پذیری به منظور آماده‌سازی دانشجویان مقطع کارشناسی برای ورود به عرصه کار و اشتغال با مقررات زیر در دانشگاه بجنورد ارائه می‌شود :

 

  • دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند یکی از این دروس را مازاد بر برنامه درسی مصوب و مازاد بر سقف واحد مجاز در نیمسال انتخاب و بگذرانند.
  •    نمرات دروس اختیاری- مهارتی مانند سایر دروس در کارنامه تحصیلی دانشجویان قید اما در میانگین نمرات نیمسال و کل محاسبه نمی‌شود.
  •    در پایان نیمسال در صورت گذراندن موفق درس، گواهی‌نامه معتبر مبنی بر گذراندن موفق دوره به دانشجویان اعطاء خواهد شد.