در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه "ارتقای توان اشتغال‌پذیری دانشجویان دوره کارشناسی" دروس  اختیاری- مهارتی  با رویکرد مهارت‌افزایی و ارتقای توان اشتغال‌پذیری به منظور آماده‌سازی دانشجویان مقطع کارشناسی برای ورود به  عرصه کار و اشتغال  با مقررات زیر در دانشگاه بجنورد ارائه می‌شود :   دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند یکی از این دروس را  مازاد بر برنامه درسی مصوب  و  با رعایت سقف واحد مجاز در نیمسال  انتخاب و بگذرانند. نمرات دروس   اختیاری- مهارتی مانند سایر دروس در کارنامه تحصیلی دانشجویان قید اما  در میانگین نمرات نیمسال و کل محاسبه نمی‌شود؛ در پایان نیمسال در صورت گذراندن موفق درس،  گواهی‌نامه معتبر  مبنی بر گذراندن موفق دوره به دانشجویان اعطاء خواهد شد؛ شرایط  حذف اضطراری  این دروس مانند مابقی دروس خواهد بود؛ نمره نهایی این دروس  از بیست محاسبه شود و تعداد ساعات ارائه درس در گواهی صادر شده قید شود. 

در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه "ارتقای توان اشتغال‌پذیری دانشجویان دوره کارشناسی" دروس اختیاری- مهارتی با رویکرد مهارت‌افزایی و ارتقای توان اشتغال‌پذیری به منظور آماده‌سازی دانشجویان مقطع کارشناسی برای ورود به عرصه کار و اشتغال با مقررات زیر در دانشگاه بجنورد ارائه می‌شود :

 

  • دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند یکی از این دروس را مازاد بر برنامه درسی مصوب و با رعایت سقف واحد مجاز در نیمسال انتخاب و بگذرانند.
  • نمرات دروس اختیاری- مهارتی مانند سایر دروس در کارنامه تحصیلی دانشجویان قید اما در میانگین نمرات نیمسال و کل محاسبه نمی‌شود؛
  • در پایان نیمسال در صورت گذراندن موفق درس، گواهی‌نامه معتبر مبنی بر گذراندن موفق دوره به دانشجویان اعطاء خواهد شد؛
  • شرایط حذف اضطراری این دروس مانند مابقی دروس خواهد بود؛
  • نمره نهایی این دروس از بیست محاسبه شود و تعداد ساعات ارائه درس در گواهی صادر شده قید شود.