موضوع:  حاشیه نویسی نوشتاری و تصویری : تاثیرات بر روی یادگیری اتفاقی واژگان در محیط شنیداری زبان دوم با کمک موبایل    شنبه 26 بهمن ۱۳۹۸ ساعت 12:00 سالن سمینار دانشکده علوم انسانی ارائه دهنده : آرمان شاهی پناهی دانشکده: علوم انسانی گروه:  آموزش زبان انگلیسی

موضوع: حاشیه نویسی نوشتاری و تصویری : تاثیرات بر روی یادگیری اتفاقی واژگان در محیط شنیداری زبان دوم با کمک موبایل

 

 شنبه 26 بهمن ۱۳۹۸ ساعت 12:00

سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده : آرمان شاهی پناهی

دانشکده: علوم انسانی

گروه: آموزش زبان انگلیسی