دفاعیه کارشناسی ارشد، آغل گل وحدتیان، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات کاربردی

دفاعیه کارشناسی ارشد، آغل گل وحدتیان، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات کاربردی


موضوع: مدل تصمیم گیری در سرطان مبتنی بر مسیر های پیام رسان با رویکرد عددی

 

زمان:پنجشنبه ۳0 مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱6:3۰

مکان: دانشکده علوم پایه - اتاق جلسات

ارائه دهنده: آغل گل وحدتیان

استاد راهنما: زهره دادی

دانشکده: دانشکده  علوم پایه

گروه: ریاضی کاریردی- آنالیز عددی