دفاعیه کارشناسی ارشد، امیر پناهی نور، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزش زبان انگلیسی

دفاعیه کارشناسی ارشد، امیر پناهی نور، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزش زبان انگلیسی


موضوع: ساخت و توسعه ی دستگاه ردیاب حرکات چشم مقرون به صرفه و آسان کاربرد برای تحقیقات در رشته ی زبانشناسی کاربردی

 

سه شنبه 8 بهمن ۱۳۹۸ ساعت 11:00

سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: امیر پناهی نور

دانشکده: علوم انسانی

گروه: آموزش زبان انگلیسی