دفاعیه کارشناسی ارشد، براتعلی برآبادی، دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره

دفاعیه کارشناسی ارشد، براتعلی برآبادی، دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره


موضوع:  اثر بخشی آموزش فرزند پروری مبتنی بر پذیرش وتعهد برسبک های فرزند پروری و شیوه های والدگری مادران کودکان با نیازهای ویژه.

 

زمان: دوشنبه ۲۸بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰

مکان: سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: براتعلی برآبادی

استاد راهنما: حسین احمد برآبادی

دانشکده: علوم انسانی

گروه: مشاوره