موضوع:  اثر مخارج دولت و بهره‌وری بر شدت انرژی در کشورهای صادرکننده نفت (با استفاده از پانل پویا) شنبه 28 دی ۱۳۹۸ ساعت 12:۰۰ سالن سمینار دانشکده علوم انسانی ارائه دهنده: خدیجه رستمی دانشکده: علوم انسانی گروه:  اقتصاد

موضوع: اثر مخارج دولت و بهره‌وری بر شدت انرژی در کشورهای صادرکننده نفت (با استفاده از پانل پویا)

شنبه 28 دی ۱۳۹۸ ساعت 12:۰۰

سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: خدیجه رستمی

دانشکده: علوم انسانی

گروه: اقتصاد