دفاعیه کارشناسی ارشد، زهرا ایمانی پهلوانلو، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

دفاعیه کارشناسی ارشد، زهرا ایمانی پهلوانلو، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی


موضوع:  مساله چند هدفه مکان یابی- مسیریابی ظرفیت دار با لجستیک سبز                      

 

زمان: یک شنبه 27بهمن ۱۳۹۸ ساعت 08:00

مکان: سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: زهرا ایمانی پهلوانلو

استاد راهنما: فروغ معین مقدس

دانشکده: علوم پایه

گروه: ریاضی