دفاعیه کارشناسی ارشد، زهرا بهروز ثانیدانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره

دفاعیه کارشناسی ارشد، زهرا بهروز ثانیدانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره


موضوع : رابطه ی هیجان خواهی و نگرش به خیانت زناشویی اینترنتی با تعدیل کنندگی هوش هیجانی

 

زمان: دوشنبه 28بهمن ۱۳۹۸ ساعت 12:00

مکان: سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: زهرا بهروز ثانی

استاد راهنما: علی اکبر سلیمانیان

دانشکده: علوم انسانی

گروه: مشاوره