موضوع:  Flipped Classroom Approach in Iranian High Schools: A Mixed-Methods Study یکشنبه 10 آذر ۱۳۹۸ ساعت 11:۰۰ آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی ارائه دهنده: زهره قوامی دانشکده: علوم انسانی گروه:  زبان انگلیسی

موضوع: Flipped Classroom Approach in Iranian High Schools: A Mixed-Methods Study

یکشنبه 10 آذر ۱۳۹۸ ساعت 11:۰۰

آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: زهره قوامی

دانشکده: علوم انسانی

گروه: زبان انگلیسی