موضوع:  جبرهای پایه دوتایی   شنبه 20بهمن ۱۳۹۸ ساعت 11:30 سالن سمینار دانشکده علوم انسانی ارائه دهنده: عباسعلی فخر وحید دانشکده: علوم پایه گروه:  ریاضی

موضوع: جبرهای پایه دوتایی

 

شنبه 20بهمن ۱۳۹۸ ساعت 11:30

سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: عباسعلی فخر وحید

دانشکده: علوم پایه

گروه: ریاضی