دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه محمدی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه محمدی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی


موضوع: مطالعه یک مدل سرطان در افراد آلوده به HIV-1  با روش آنالیز هموتوپی

 

شنبه 26 بهمن ۱۳۹۸ ساعت 15:30

سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: فاطمه محمدی

دانشکده: علوم پایه

گروه: ریاضی