دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه نوایی بهار، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی

دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه نوایی بهار، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی


موضوع:هنجاریابی آزمون فرتوتی در سالمندان استان خراسان شمالی

 

زمان:چهارشنبه 30 شهریور  ۱۴۰۱ ساعت ۱3:۰۰

مکان: دانشکده علوم انسانی 1 - سالن سمینار

ارائه دهنده: فاطمه نوایی بهار

استاد راهنما: مهتا سردرودیان- مهدی حسین زاده

دانشکده: دانشکده  علوم انسانی

گروه: علوم ورزشی