دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه گرمکی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی

دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه گرمکی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی


موضوع:تدوین مدل شایستگی و جانشین پروری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران

 

زمان:سه شنبه 29 شهریور  ۱۴۰۱ ساعت ۱6:۰۰

مکان: دانشکده فنی و مهندسی 2 - کلاس 205

ارائه دهنده: فاطمه گرمکی

استاد راهنما: میثاق حسینی کشتان

دانشکده: دانشکده  علوم انسانی

گروه: علوم ورزشی