موضوع:  بررسی عددی دینامیک اچ آی وی حین عفونت اولیه بیماری با مدل ریاضی کسری شنبه 26 بهمن ۱۳۹۸ ساعت 13:30 سالن سمینار دانشکده علوم انسانی ارائه دهنده: ماجده فدایی دانشکده: علوم پایه گروه:  ریاضی

موضوع: بررسی عددی دینامیک اچ آی وی حین عفونت اولیه بیماری با مدل ریاضی کسری

شنبه 26 بهمن ۱۳۹۸ ساعت 13:30

سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: ماجده فدایی

دانشکده: علوم پایه

گروه: ریاضی