دفاعیه کارشناسی ارشد، ماجده فدایی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

دفاعیه کارشناسی ارشد، ماجده فدایی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی


موضوع: بررسی عددی دینامیک اچ آی وی حین عفونت اولیه بیماری با مدل ریاضی کسری

شنبه 26 بهمن ۱۳۹۸ ساعت 13:30

سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: ماجده فدایی

دانشکده: علوم پایه

گروه: ریاضی