دفاعیه کارشناسی ارشد، مرتضی عبداللهی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

دفاعیه کارشناسی ارشد، مرتضی عبداللهی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی


موضوع: تحلیل پایداری و انشعاب‌های همبعد یک و دو در یک مدل غیر خطی ایرفول (روش‌های تحلیلی و عددی)

 

 شنبه 26 بهمن ۱۳۹۸ ساعت 17:30

سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: مرتضی عبداللهی

دانشکده: علوم پایه

گروه: ریاضی