موضوع:  پیش فیلتر های ان-لایه در ای کیو-جبرها   شنبه 28بهمن ۱۳۹۸ ساعت 12:00 سالن سمینار دانشکده علوم انسانی ارائه دهنده: مریم رحیمی دانشکده: علوم پایه گروه:  ریاضی

موضوع: پیش فیلتر های ان-لایه در ای کیو-جبرها

 

شنبه 28بهمن ۱۳۹۸ ساعت 12:00

سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: مریم رحیمی

دانشکده: علوم پایه

گروه: ریاضی