موضوع:  بررسی تأثیر توسعه اقتصادی بر دموکراسی با استفاده از روش تحلیل مولفه های اساسی   شنبه 14بهمن ۱۳۹۸ ساعت 12:00 سالن سمینار دانشکده علوم انسانی ارائه دهنده: معصومه بشیریان دانشکده: علوم انسانی گروه:  اقتصاد

موضوع: بررسی تأثیر توسعه اقتصادی بر دموکراسی با استفاده از روش تحلیل مولفه های اساسی

 

شنبه 14بهمن ۱۳۹۸ ساعت 12:00

سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: معصومه بشیریان

دانشکده: علوم انسانی

گروه: اقتصاد