دفاعیه کارشناسی ارشد، مهناز مرادی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی

دفاعیه کارشناسی ارشد، مهناز مرادی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی


موضوع:طراحی مدل توسعه استعدادیابی فوتسال بانوان ایران

 

زمان:چهارشنبه 30 شهریور  ۱۴۰۱ ساعت ۱3:۰۰

مکان: دانشکده علوم انسانی 1 - سالن سمینار

ارائه دهنده: مهناز مرادی

استاد راهنما: میثاق حسینی کشتان

دانشکده: دانشکده  علوم انسانی

گروه: علوم ورزشی