موضوع:  انتگرالهای کسری مرتبط با نامساوی هرمیت-هادامارد و کاربردهای آن   یک شنبه 20 بهمن ۱۳۹۸ ساعت 10:00 سالن سمینار دانشکده علوم انسانی ارائه دهنده: میترا ابراهیم زاده دانشکده: علوم پایه گروه:  ریاضی

موضوع: انتگرالهای کسری مرتبط با نامساوی هرمیت-هادامارد و کاربردهای آن

 

یک شنبه 20 بهمن ۱۳۹۸ ساعت 10:00

سالن سمینار دانشکده علوم انسانی

ارائه دهنده: میترا ابراهیم زاده

دانشکده: علوم پایه

گروه: ریاضی