راهنمای ثبت نام دانشجویان مهمان در سامانه جامع آموزشی گلستان

راهنمای ثبت نام دانشجویان مهمان در سامانه جامع آموزشی گلستان


دانشجوی گرامی

برای مشاهده راهنمای ثبت نام دانشجویان مهمان در سامانه جامع آموزشی گلستان به آدرس https://golestan.ub.ac.ir

کلیک کنید.