برای تهیه کارت جدید، المثنی و یا تعویض کارت دانشجویی می‌توانید از این طریق پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزشی گلستان اقدام نمایید. کارت دانشجویی جدید : این کارت برای دانشجویان جدیدالورود، انتقالی و مهمان در بدو ورود به دانشگاه بجنورد صادر می گردد. کارت دانشجویی المثنی:   برای دانشجویانی که کارت دانشجویی خود را مفقود نموده ‏اند: 1. ثبت درخواست کارت المثنی ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت > کارت دانشجویی > درخواست جدید ) 2. پرداخت هزینه مفقودی کارت ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت> کارت دانشجویی> پرداخت هزینه ) 3. ثبت آگهی مفقودی کارت دانشجویی در یکی از روزنامه ها ( پیشنهاد میشود به دلیل هزینه مناسبتر، به روزنامه اتفاقیه مراجعه نمائید ) 4. درج اسکن آگهی چاپ شده در روزنامه ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت > کارت دانشجویی > بارگذاری تصویر روزنامه ) 5. تایید و ارسال درخواست ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت > کارت دانشجویی > گزینه تایید و ارسال)   تعویض کارت دانشجویی: برای زمانی که لاشه کارت دانشجویی شکسته یا مخدوش باشد، تغییر رشته و به روزرسانی عکس، می توان کارت جدید دریافت نمود: 1. ثبت درخواست تعویض کارت ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت > کارت دانشجویی > درخواست جدید ) 2. پرداخت هزینه تعویض کارت ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت> کارت دانشجویی> پرداخت هزینه ) 3. تایید و ارسال درخواست ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت > کارت دانشجویی > گزینه تایید و ارسال) * توضیح: در صورت ثبت درخواست تعویض کارت، در زمان مراجعه جهت دریافت کارت جدید، کارت دانشجویی قبلی (مخدوش شده) را بهمراه داشته باشید.   راهنمای درخواست کارت دانشجویی- تغذیه  

برای تهیه کارت جدید، المثنی و یا تعویض کارت دانشجویی می‌توانید از این طریق پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزشی گلستان اقدام نمایید.

کارت دانشجویی جدید: این کارت برای دانشجویان جدیدالورود، انتقالی و مهمان در بدو ورود به دانشگاه بجنورد صادر می گردد.

کارت دانشجویی المثنی: برای دانشجویانی که کارت دانشجویی خود را مفقود نموده ‏اند:

1. ثبت درخواست کارت المثنی ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت > کارت دانشجویی > درخواست جدید )
2. پرداخت هزینه مفقودی کارت ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت> کارت دانشجویی> پرداخت هزینه )
3. ثبت آگهی مفقودی کارت دانشجویی در یکی از روزنامه ها ( پیشنهاد میشود به دلیل هزینه مناسبتر، به روزنامه اتفاقیه مراجعه نمائید )
4. درج اسکن آگهی چاپ شده در روزنامه ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت > کارت دانشجویی > بارگذاری تصویر روزنامه )
5. تایید و ارسال درخواست ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت > کارت دانشجویی > گزینه تایید و ارسال)
 


تعویض کارت دانشجویی: برای زمانی که لاشه کارت دانشجویی شکسته یا مخدوش باشد، تغییر رشته و به روزرسانی عکس، می توان کارت جدید دریافت نمود:

1. ثبت درخواست تعویض کارت ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت > کارت دانشجویی > درخواست جدید )
2. پرداخت هزینه تعویض کارت ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت> کارت دانشجویی> پرداخت هزینه )
3. تایید و ارسال درخواست ( سامانه گلستان > پیشخوان خدمت > کارت دانشجویی > گزینه تایید و ارسال)
* توضیح: در صورت ثبت درخواست تعویض کارت، در زمان مراجعه جهت دریافت کارت جدید، کارت دانشجویی قبلی (مخدوش شده) را بهمراه داشته باشید.
 

راهنمای درخواست کارت دانشجویی- تغذیه