برنامه زمانی پذیرش حضوری مقطع دکتری:   مرحله دوم "تحویل مدارک حضوری": پذیرفته­ شدگان محترم می­بایستی پس از تکمیل مراحل "پذیرش غیرحضوری" بر اساس زمانبندی که از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان دریافت می ­نمایند با در دست داشتن مدارک ذیل جهت "تحویل مدارک حضوری" به دانشگاه بجنورد به نشانی  بجنورد، کیلومتر 4 جاده اسفراین،  دانشگاه بجنورد ،ساختمان علوم انسانی 1  مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه برای "تحویل مدارک حضوری"  مراحل فوق کان لم یکن شده و مسئولیت تبعات آن با پذیرفته‏ شده می­‌باشد .   توجه:   عدم مراجعه پذیرفته­ شدگان در تاریخ تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد. ضمناً حضور شخص پذیرفته­ شده برای "تحویل مدارک حضوری" الزامی است.     کلیه پذیرفته‏ شدگان مرد مشمول خدمت وظیفه عمومی، لازم است از ساعت 11-8 روز تعیین شده برای تحویل مدارک حضوری (جدول زیر) برای دریافت "نامه درخواست معافیت تحصیلی " به محل ثبت نام مراجعه نمایند.  نامه درخواست معافیت تحصیلی می‏بایست همراه کپی مدرک کارشناسی ارشد، یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید، کپی شناسنامه و کارت ملی به یکی از مراکز پلیس+10جهت دریافت مجوز ثبت‌نام تحویل شود.  پذیرفته‏ شدگان پس از دریافت مجوز ثبت‌نام در 11و 98/06/12 جهت تحویل مدارک به محل ثبت نام در دانشگاه مراجعه نمایند.     برنامه زمانی پذیرش حضوری مقطع کارشناسی:   مرحله دوم "تحویل مدارک حضوری": پذیرفته­ شدگان محترم می­بایستی پس از تکمیل مراحل "پذیرش غیرحضوری" بر اساس زمانبندی که از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان دریافت می ­نمایند با در دست داشتن مدارک ذیل جهت "تحویل مدارک حضوری" به دانشگاه بجنورد به نشانی بجنورد، کیلومتر 4 جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد ،ساختمان علوم انسانی 1 مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه برای "تحویل مدارک حضوری"  مراحل فوق کان لم یکن شده و مسئولیت تبعات آن با پذیرفته‏ شده می­‌باشد .   توجه: عدم مراجعه پذیرفته­ شدگان در تاریخ تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد. ضمناً حضور شخص پذیرفته­ شده برای "تحویل مدارک حضوری" الزامی است.   کلیه پذیرفته‏ شدگان مرد مشمول خدمت وظیفه عمومی، لازم است از ساعت 11-8 روز تعیین شده برای تحویل مدارک حضوری (جدول زیر) برای دریافت "نامه درخواست معافیت تحصیلی " به محل ثبت نام مراجعه نمایند. نامه درخواست معافیت تحصیلی می‏بایست همراه کپی مدرک پیش ‏دانشگاهی، یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید، کپی شناسنامه و کارت ملی به یکی از مراکز پلیس+10جهت دریافت مجوز ثبت‌نام تحویل شود. پذیرفته‏ شدگان پس از دریافت مجوز ثبت‌نام در ساعت و روز تعیین شده جهت تحویل مدارک به محل ثبت نام در دانشگاه مراجعه نمایند. جدول مراجعه حضوری پذیرفته‏ شدگان مقطع کارشناسی رشته علوم ورزشی سال تحصیلی 98-97 پس از انجام مرحله پذیرش غیرحضوری * : (ترتیب حرف اول نام خانوادگی)     تاریخ/ ساعت مراجعه ساعت 08:00 – 14:30 (به جز ساعت 11:30تا12:30) یک‌شنبه30/10/97 حروف الف تا ر * دوشنبه 01/11/97 حروف ز تا ف سه‌شنبه 02/11/97 حروف ق تا ی   شروع کلاس­ های دانشجویان مقطع کارشناسی از تاریخ 97/11/20 می­ باشد.               جدول مراجعه حضوری پذیرفته‏ شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-97 پس از انجام مرحله پذیرش غیرحضوری        

برنامه زمانی پذیرش حضوری مقطع دکتری:

 

مرحله دوم "تحویل مدارک حضوری":

پذیرفته­ شدگان محترم می­بایستی پس از تکمیل مراحل "پذیرش غیرحضوری" بر اساس زمانبندی که از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان دریافت می ­نمایند با در دست داشتن مدارک ذیل جهت "تحویل مدارک حضوری" به دانشگاه بجنورد به نشانی بجنورد، کیلومتر 4 جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد،ساختمان علوم انسانی 1 مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه برای "تحویل مدارک حضوری"  مراحل فوق کان لم یکن شده و مسئولیت تبعات آن با پذیرفته‏ شده می­‌باشد.

 

توجه: عدم مراجعه پذیرفته­ شدگان در تاریخ تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد. ضمناً حضور شخص پذیرفته­ شده برای "تحویل مدارک حضوری" الزامی است.

 

 

کلیه پذیرفته‏ شدگان مرد مشمول خدمت وظیفه عمومی، لازم است از ساعت 11-8 روز تعیین شده برای تحویل مدارک حضوری (جدول زیر) برای دریافت "نامه درخواست معافیت تحصیلی " به محل ثبت نام مراجعه نمایند. نامه درخواست معافیت تحصیلی می‏بایست همراه کپی مدرک کارشناسی ارشد، یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید، کپی شناسنامه و کارت ملی به یکی از مراکز پلیس+10جهت دریافت مجوز ثبت‌نام تحویل شود. پذیرفته‏ شدگان پس از دریافت مجوز ثبت‌نام در 11و 98/06/12 جهت تحویل مدارک به محل ثبت نام در دانشگاه مراجعه نمایند.

 

 

برنامه زمانی پذیرش حضوری مقطع کارشناسی:

 

مرحله دوم "تحویل مدارک حضوری":

پذیرفته­ شدگان محترم می­بایستی پس از تکمیل مراحل "پذیرش غیرحضوری" بر اساس زمانبندی که از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان دریافت می ­نمایند با در دست داشتن مدارک ذیل جهت "تحویل مدارک حضوری" به دانشگاه بجنورد به نشانی بجنورد، کیلومتر 4 جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد،ساختمان علوم انسانی 1 مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه برای "تحویل مدارک حضوری"  مراحل فوق کان لم یکن شده و مسئولیت تبعات آن با پذیرفته‏ شده می­‌باشد.

 

توجه: عدم مراجعه پذیرفته­ شدگان در تاریخ تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد. ضمناً حضور شخص پذیرفته­ شده برای "تحویل مدارک حضوری" الزامی است.

 

کلیه پذیرفته‏ شدگان مرد مشمول خدمت وظیفه عمومی، لازم است از ساعت 11-8 روز تعیین شده برای تحویل مدارک حضوری (جدول زیر) برای دریافت "نامه درخواست معافیت تحصیلی " به محل ثبت نام مراجعه نمایند. نامه درخواست معافیت تحصیلی می‏بایست همراه کپی مدرک پیش ‏دانشگاهی، یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید، کپی شناسنامه و کارت ملی به یکی از مراکز پلیس+10جهت دریافت مجوز ثبت‌نام تحویل شود. پذیرفته‏ شدگان پس از دریافت مجوز ثبت‌نام در ساعت و روز تعیین شده جهت تحویل مدارک به محل ثبت نام در دانشگاه مراجعه نمایند.

جدول مراجعه حضوری پذیرفته‏ شدگان مقطع کارشناسی رشته علوم ورزشی سال تحصیلی 98-97 پس از انجام مرحله پذیرش غیرحضوری

* : (ترتیب حرف اول نام خانوادگی)

 

 

تاریخ/ ساعت مراجعه

ساعت 08:00 14:30 (به جز ساعت 11:30تا12:30)

یک‌شنبه30/10/97

حروف الف تا ر*

دوشنبه 01/11/97

حروف ز تا ف

سه‌شنبه 02/11/97

حروف ق تا ی

 

شروع کلاس­ های دانشجویان مقطع کارشناسی از تاریخ 97/11/20 می­ باشد.

 

 

 

 

 

 

 

جدول مراجعه حضوری پذیرفته‏ شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-97 پس از انجام مرحله پذیرش غیرحضوری