در راستای اجرای مواد قانونی 85 و 91 قانون کار، مبنی بر اهمیت و الزام آموزش موازین HSE و دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی (مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت،درمان  آموزش پزشکی) در پیشگیری از حوادث، ضروریست دوره آموزشی توجیهی HSE  قبل از ورود به آزمایشگاه و کارگاه برای دانشجویانی که کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی دارند ، برگزار گردد. این دوره 2 ساعته دو بار در روزهای دوشنبه 29/11/1397 و 06/12/1397 ساعت 10 الی 12 صبح برگزار می‌گردد. شرکت دانشجویان در یکی از ساعات اعلام شده ضروری می‌باشد و حضور در این دوره، مجوز ورود به کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی طی نیمسال تحصیلی خواهد بود.  

در راستای اجرای مواد قانونی 85 و 91 قانون کار، مبنی بر اهمیت و الزام آموزش موازین HSE و دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی (مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت،درمان  آموزش پزشکی) در پیشگیری از حوادث، ضروریست دوره آموزشی توجیهی HSE  قبل از ورود به آزمایشگاه و کارگاه برای دانشجویانی که کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی دارند، برگزار گردد. این دوره 2 ساعته دو بار در روزهای دوشنبه 29/11/1397 و 06/12/1397 ساعت 10 الی 12 صبح برگزار می‌گردد.
شرکت دانشجویان در یکی از ساعات اعلام شده ضروری می‌باشد و
حضور در این دوره، مجوز ورود به کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی طی نیمسال تحصیلی خواهد بود.