شهریه افزایش سنوات تحصیلی ناشی از تمدید پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

شهریه افزایش سنوات تحصیلی ناشی از تمدید پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد


شهریه افزایش سنوات تحصیلی ناشی از تمدید پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد  ورودی 95 و پس از آن به ازای هر چهار هفته آموزشی به میزان یک چهارم شهریه ثابت و حداکثر تا سقف شهریه ثابت  به شرح جدول محاسبه می‌گردد.

شهریه افزایش سنوات تحصیلی ناشی از تمدید پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

از آغاز هفته اول تا پایان هفته چهارم نیمسال تحصیلی یک چهارم شهریه ثابت
از آغاز هفته پنجم تا پایان هفته هشتم نیمسال تحصیلی یک دوم شهریه ثابت
از آغاز هفته نهم تا پایان هفته دوازدهم نیمسال تحصیلی سه چهارم شهریه ثابت
از آغاز هفته سیزدهم تا ابتدای نیمسال تحصیلی بعدی کل شهریه ثابت