شهریه ترم تابستان

شهریه ترم تابستان


به استناد هشتمین نشست عادی هیئت امنا دانشگاه بجنورد، در سال تحصیلی 98-1397 و بعد از آن، برای کلیه دانشجویان روزانه و نوبت دوم در ترم تابستان، شهریه‌ به شرح جدول زیر محاسبه می‌گردد:

 

نوع شهریه

میزان شهریه

ثابت

50 درصد شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم هم‌ورودی دانشجو

متغیر

معادل شهریه متغیر دانشجویان نوبت دوم هم‌ورودی دانشجو