شهریه دانشجویان در شرایط شیوع بیماری کرونا

شهریه دانشجویان در شرایط شیوع بیماری کرونا


براساس مصوبات هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی - مورخ 99/04/22:

 

دریافت شهریه از دانشجویان شهریه‌پرداز در شرایط خاص شیوع بیماری کرونا به شرح زیر می‌باشد:

  1. از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف می‌کنند فقط شهریه ثابت دریافت می‌شود. دانشجویان برای شهریه متغیر دریافت شده بستانکار منظور‌شده و در نیمسال آتی مستهلک می‌شود.
  2. از دانشجویانی که نیمسال خود را حذف نمی‌کنند، شهریه ثابت دریافت اما شهریه متغیر مشمول 30 درصد تخفیف می‌شود.
  3. دانشجویانی که مبادرت به حذف یک یا چند درس می‌نمایند، شهریه متغیر پرداخت‌شده مربوط به دروس حذف‌شده در حساب بستانکاری دانشجو منظور و در نیمسال آتی مستهلک می‌شود.