با توجه به ماده 6 ایین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی­ ارشد، دو سال (چهار نیمسال) است. در صورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش‌­آموخته نشود، مؤسسه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد. افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول تمدید (نیمسال پنجم) به صورت رایگان و در نیمسال دوم تمدید (نیمسال ششم) با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیأت امنای مؤسسه انجام می‌شود.  چنانچه دانشجو در این مدت دانش‌­آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است.

با توجه به ماده 6 ایین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی­ ارشد، دو سال (چهار نیمسال) است. در صورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش‌­آموخته نشود، مؤسسه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد. افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول تمدید (نیمسال پنجم) به صورت رایگان و در نیمسال دوم تمدید (نیمسال ششم) با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیأت امنای مؤسسه انجام می‌شود.  چنانچه دانشجو در این مدت دانش‌­آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است.