شهریه دانشجویان غیر ایرانی شهریه افزایش سنوات تحصیلی ناشی از تمدید پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد شهریه تمدید سنوات اضافی دانشجویان شهریه دوره‏ ی مهمانی (عادی و تکدرس) و انتقال