شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 93-92 شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 94-93 شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 95-94 شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 96-95 شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 97-96 شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 98-97 شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 99-98