پیرو پیام های قبلی اداره پذیرش و ثبت‌نام مبنی بر تکمیل مدارک دانشجویان با کسری مدرک، بدین وسیله به اطلاع می رساند، کارت ورود به جلسه امتحانات ، برای آن دسته از دانشجویانی که هنوز پرونده خود را تکمیل نکرده اند، صادر نخواهد شد. لیست دانشجویان با کسری مدرک در فایل پیوست آمده است:   لیست دانشجویان با کسری مدرک   دانشجویان نامبرده در اسرع وقت به ساختمان دانشکده علوم انسانی، مدیریت امور آموزشی،اتاق 110 (آقای مهندس مردانی) مراجعه نمایند.
 
پیرو پیام های قبلی اداره پذیرش و ثبت‌نام مبنی بر تکمیل مدارک دانشجویان با کسری مدرک، بدین وسیله به اطلاع می رساند،کارت ورود به جلسه امتحانات، برای آن دسته از دانشجویانی که هنوز پرونده خود را تکمیل نکرده اند،صادر نخواهد شد. لیست دانشجویان با کسری مدرک در فایل پیوست آمده است:
 
 
دانشجویان نامبرده در اسرع وقت به ساختمان دانشکده علوم انسانی، مدیریت امور آموزشی،اتاق 110 (آقای مهندس مردانی) مراجعه نمایند.