پنجمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا 98) با رویکرد فناورانه و ارتباط با صنعت و با هدف توسعه و حرکت به سوی صنعتی شکوفا و. دانش بنیان، ب اهمکاری دانشگاه اسفهان و انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران طی روزهای 28 تا 30 آبان ماه 98 در اصفهان برگزار می گردد. جهت اطلاع بیشتر به متن فراخوان مراجعه کنید.

پنجمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا 98) با رویکرد فناورانه و ارتباط با صنعت و با هدف توسعه و حرکت به سوی صنعتی شکوفا و. دانش بنیان، ب اهمکاری دانشگاه اسفهان و انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران طی روزهای 28 تا 30 آبان ماه 98 در اصفهان برگزار می گردد.

جهت اطلاع بیشتر به متن فراخوان مراجعه کنید.