p.title {font-size: 14px;color: rgb(0, 128, 0);font-weight:bold} p.unlinked {margin-right: 20%;font-size: 14px;} p.linked {font-size: 14px;color: rgb(91, 103, 125);} فهرست اطلاعیه‌های پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) در  سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  جهت اطلاع‌رسانی بهتر و رفاه حال دانشجویان محترم تعبیه شده است. این فهرست به محض دریافت اطلاعیه از سایر دانشگاه‌ها به روزرسانی خواهد شد. در ضمن توصیه می شود به این  فهرست اکتفا نکرده و وبگاه‌ سایر دانشگاه‌ها را بررسی نمایید.   فهرست اطلاعیه‌های پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) در   سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹    

فهرست اطلاعیه‌های پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت اطلاع‌رسانی بهتر و رفاه حال دانشجویان محترم تعبیه شده است. این فهرست به محض دریافت اطلاعیه از سایر دانشگاه‌ها به روزرسانی خواهد شد. در ضمن توصیه می شود به این  فهرست اکتفا نکرده و وبگاه‌ سایر دانشگاه‌ها را بررسی نمایید.

 

فهرست اطلاعیه‌های پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹