فهرست برنامه های درسی دانشکده علوم انسانی - کارشناسی

فهرست برنامه های درسی دانشکده علوم انسانی - کارشناسیراهنمایی و مشاوره

برنامه درسی کارشناسی مشاوره (ورودی 96 و به بعد)

برنامه هشت ترمی کارشناسی مشاوره

 

برنامه درسی کارشناسی راهنمایی و مشاوره (ورودی قبل از 96)

برنامه هشت ترمی کارشناسی راهنمایی و مشاوره

 

حسابداری

برنامه درسی کارشناسی حسابداری (ورودی 2-95 و به بعد)

برنامه هفت ترمی کارشناسی حسابداری (ورودی 2-95 و به بعد)

 

برنامه درسی کارشناسی حسابداری (ورودی قبل از 2-95)

برنامه هفت ترمی کارشناسی حسابداری (ورودی قبل از 2-95)

 

علوم اقتصادی

برنامه درسی کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد نظری (ورودی قبل از 96)

برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد نظری (ورودی قبل از 96)

 

برنامه درسی کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی (ورودی قبل از 96)

برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی (ورودی قبل از 96)

 

برنامه درسی کارشناسی اقتصاد (ورودی 96 و به بعد)

برنامه هشت ترمی کارشناسی اقتصاد (ورودی 96 و به بعد)

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی

برنامه درسی کارشناسی علوم ورزشی (ورودی قبل از 96)

برنامه هفت ترمی کارشناسی علوم ورزشی (ورودی قبل از 96)

 

برنامه درسی کارشناسی علوم ورزشی- علوم انسانی ورزش (ورودی 96 و به بعد)

برنامه هفت ترمی کارشناسی علوم ورزشی- علوم انسانی ورزش (ورودی 96 و به بعد)

 

 

آموزش زبان انگلیسی

برنامه درسی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

برنامه هشت ترمی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

 

مدیریت بازرگانی

برنامه درسی کارشناسی مدیریت بازرگانی

برنامه هشت ترمی کارشناسی مدیریت بازرگانی

 

حقوق

برنامه درسی کارشناسی حقوق (ورودی قبل از 95)

برنامه درسی کارشناسی حقوق (ورودی 95 و به بعد)

برنامه هشت ترمی کارشناسی حقوق (ورودی 95 و به بعد)

 

زبان و ادبیات فارسی

برنامه درسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

برنامه هفت ترمی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

 

زبان روسی

برنامه درسی کارشناسی زبان روسی

برنامه هشت ترمی کارشناسی زبان روسی

 

روانشناسی

برنامه درسی کارشناسی روانشناسی

برنامه هشت ترمی کارشناسی روانشناسی

علوم سیاسی

برنامه درسی کارشناسی علوم سیاسی (ورودی قبل از 97)

برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم سیاسی (ورودی قبل از 97)

برنامه درسی کارشناسی علوم سیاسی (ورودی 97 و به بعد)

علوم تربیتی

برنامه درسی کارشناسی علوم تربیتی

برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم تربیتی