فهرست برنامه های درسی دانشکده علوم پایه   ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی ریاضیات و کاربردها برنامه هشت ترمی کارشناسی ریاضیات و کاربردها   مقطع کارشناسی ارشد برنامه درسی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (آنالیز عددی/ تحقیق در عملیات) برنامه ترمی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (آنالیز عددی/ تحقیق در عملیات)   برنامه درسی کارشناسی ارشد ریاضی محض- آنالیز (ورودی قبل از 96) برنامه ترمی کارشناسی ارشد ریاضی محض- آنالیز (ورودی قبل از 96)   برنامه درسی کارشناسی ارشد ریاضی محض- آنالیز(ورودی 96 و به بعد) برنامه ترمی کارشناسی ارشد ریاضی محض- آنالیز(ورودی 96 و به بعد)   برنامه درسی کارشناسی ارشد ریاضی محض- جبر برنامه ترمی کارشناسی ارشد ریاضی محض- جبر   برنامه درسی کارشناسی ارشد ریاضی محض- هندسه برنامه ترمی کارشناسی ارشد ریاضی محض- هندسه

فهرست برنامه های درسی دانشکده علوم پایه

 

ریاضیات و کاربردها

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی ریاضیات و کاربردها

برنامه هشت ترمی کارشناسی ریاضیات و کاربردها

 

مقطع کارشناسی ارشد

برنامه درسی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (آنالیز عددی/ تحقیق در عملیات)

برنامه ترمی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (آنالیز عددی/ تحقیق در عملیات)

 

برنامه درسی کارشناسی ارشد ریاضی محض- آنالیز (ورودی قبل از 96)

برنامه ترمی کارشناسی ارشد ریاضی محض- آنالیز (ورودی قبل از 96)

 

برنامه درسی کارشناسی ارشد ریاضی محض- آنالیز(ورودی 96 و به بعد)

برنامه ترمی کارشناسی ارشد ریاضی محض- آنالیز(ورودی 96 و به بعد)

 

برنامه درسی کارشناسی ارشد ریاضی محض- جبر

برنامه ترمی کارشناسی ارشد ریاضی محض- جبر

 

برنامه درسی کارشناسی ارشد ریاضی محض- هندسه

برنامه ترمی کارشناسی ارشد ریاضی محض- هندسه