محاسبات نرم مقطع کارشناسی ارشد برنامه درسی کارشناسی ارشد محاسبات نرم - ساختارهای جبر منطقی برنامه ترمی کارشناسی ارشد محاسبات نرم - ساختارهای جبر منطقی علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی علوم کامپیوتر برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم کامپیوتر   آمار مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی آمار و کاربردها (ورودی 96 و قبل از آن) برنامه هشت ترمی کارشناسی آمار و کاربردها (ورودی 96 و قبل از آن)   برنامه درسی کارشناسی آمار (ورودی 96 و به بعد) برنامه هشت ترمی کارشناسی آمار (ورودی 96 و به بعد) فیزیک مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی فیزیک برنامه هشت ترمی کارشناسی فیزیک   برنامه درسی کارشناسی فیزیک هسته‌ای برنامه هشت ترمی کارشناسی فیزیک هسته‌ای

 

 

محاسبات نرم

مقطع کارشناسی ارشد

برنامه درسی کارشناسی ارشد محاسبات نرم - ساختارهای جبر منطقی

برنامه ترمی کارشناسی ارشد محاسبات نرم - ساختارهای جبر منطقی

علوم کامپیوتر

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی علوم کامپیوتر

برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم کامپیوتر

 

آمار

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی آمار و کاربردها (ورودی 96 و قبل از آن)

برنامه هشت ترمی کارشناسی آمار و کاربردها (ورودی 96 و قبل از آن)

 

برنامه درسی کارشناسی آمار (ورودی 96 و به بعد)

برنامه هشت ترمی کارشناسی آمار (ورودی 96 و به بعد)

فیزیک

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی فیزیک

برنامه هشت ترمی کارشناسی فیزیک

 

برنامه درسی کارشناسی فیزیک هسته‌ای

برنامه هشت ترمی کارشناسی فیزیک هسته‌ای