تربیت بدنی و علوم ورزشی مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی علوم ورزشی (ورودی قبل از 96) برنامه هفت ترمی کارشناسی علوم ورزشی (ورودی قبل از 96)   برنامه درسی کارشناسی علوم ورزشی- علوم انسانی ورزش (ورودی 96 و به بعد) برنامه هفت ترمی کارشناسی علوم ورزشی- علوم انسانی ورزش (ورودی 96 و به بعد)   مقطع کارشناسی ارشد برنامه درسی کارشناسی ارشد  فیزیولوژی ورزشی - فعالیت ورزشی محض برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  فیزیولوژی ورزشی - فعالیت ورزشی محض   برنامه درسی کارشناسی ارشد  فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی   آموزش زبان انگلیسی مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی برنامه هشت ترمی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی   مقطع کارشناسی ارشد برنامه درسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (ورودی قبل از 97) برنامه درسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (ورودی 97 و به بعد) برنامه ترمی  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی   مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی مدیریت بازرگانی برنامه هشت ترمی کارشناسی مدیریت بازرگانی   حقوق مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی حقوق (ورودی قبل از 95) برنامه درسی کارشناسی حقوق (ورودی 95 و به بعد) برنامه هشت ترمی کارشناسی حقوق (ورودی 95 و به بعد)   زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی برنامه هفت ترمی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی   زبان روسی مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی زبان روسی برنامه هشت ترمی کارشناسی زبان روسی روانشناسی مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی روانشناسی برنامه هشت ترمی کارشناسی روانشناسی علوم سیاسی مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی علوم سیاسی (ورودی قبل از 97) برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم سیاسی (ورودی قبل از 97) برنامه درسی کارشناسی علوم سیاسی (ورودی 97 و به بعد) علوم تربیتی مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی علوم تربیتی برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم تربیتی راهنمایی و مشاوره مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی راهنمایی و مشاوره برنامه هشت ترمی کارشناسی راهنمایی و مشاوره مقطع کارشناسی ارشد برنامه درسی کارشناسی ارشد  مشاوره و راهنمایی برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  مشاوره و راهنمایی http://edu.ub.ac.ir/documents/93207/0/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C?version=1.1&t=1512885667872

 

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی علوم ورزشی (ورودی قبل از 96)

برنامه هفت ترمی کارشناسی علوم ورزشی (ورودی قبل از 96)

 

برنامه درسی کارشناسی علوم ورزشی- علوم انسانی ورزش (ورودی 96 و به بعد)

برنامه هفت ترمی کارشناسی علوم ورزشی- علوم انسانی ورزش (ورودی 96 و به بعد)

 

مقطع کارشناسی ارشد

برنامه درسی کارشناسی ارشد  فیزیولوژی ورزشی - فعالیت ورزشی محض

برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  فیزیولوژی ورزشی - فعالیت ورزشی محض

 

برنامه درسی کارشناسی ارشد  فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

 

آموزش زبان انگلیسی

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

برنامه هشت ترمی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

 

مقطع کارشناسی ارشد

برنامه درسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (ورودی قبل از 97)

برنامه درسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (ورودی 97 و به بعد)

برنامه ترمی  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

مدیریت بازرگانی

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی مدیریت بازرگانی

برنامه هشت ترمی کارشناسی مدیریت بازرگانی

 

حقوق

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی حقوق (ورودی قبل از 95)

برنامه درسی کارشناسی حقوق (ورودی 95 و به بعد)

برنامه هشت ترمی کارشناسی حقوق (ورودی 95 و به بعد)

 

زبان و ادبیات فارسی

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

برنامه هفت ترمی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

 

زبان روسی

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی زبان روسی

برنامه هشت ترمی کارشناسی زبان روسی

روانشناسی

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی روانشناسی

برنامه هشت ترمی کارشناسی روانشناسی

علوم سیاسی

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی علوم سیاسی (ورودی قبل از 97)

برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم سیاسی (ورودی قبل از 97)

برنامه درسی کارشناسی علوم سیاسی (ورودی 97 و به بعد)

علوم تربیتی

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی علوم تربیتی

برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم تربیتی

راهنمایی و مشاوره

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی راهنمایی و مشاوره

برنامه هشت ترمی کارشناسی راهنمایی و مشاوره

مقطع کارشناسی ارشد

برنامه درسی کارشناسی ارشد  مشاوره و راهنمایی

برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  مشاوره و راهنماییhttp://edu.ub.ac.ir/documents/93207/0/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C?version=1.1&t=1512885667872