فهرست برنامه های درسی دانشکده علوم انسانی   راهنمایی و مشاوره مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی مشاوره (ورودی 96 و به بعد) برنامه هشت ترمی کارشناسی مشاوره   برنامه درسی کارشناسی راهنمایی و مشاوره (ورودی قبل از 96) برنامه هشت ترمی کارشناسی راهنمایی و مشاوره   مقطع کارشناسی ارشد برنامه درسی کارشناسی ارشد  مشاوره و راهنمایی برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  مشاوره و راهنمایی   برنامه درسی کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده، مشاوره شغلی برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده، مشاوره شغلی حسابداری مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی حسابداری (ورودی 2-95 و به بعد) برنامه هفت ترمی کارشناسی حسابداری (ورودی 2-95 و به بعد)   برنامه درسی کارشناسی حسابداری (ورودی قبل از 2-95) برنامه هفت ترمی کارشناسی حسابداری (ورودی قبل از 2-95)   علوم اقتصادی مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد نظری (ورودی قبل از 96) برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد نظری (ورودی قبل از 96)   برنامه درسی کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی (ورودی قبل از 96) برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی (ورودی قبل از 96)   برنامه درسی کارشناسی اقتصاد (ورودی 96 و به بعد) برنامه هشت ترمی کارشناسی اقتصاد (ورودی 96 و به بعد)   مقطع کارشناسی ارشد برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی برنامه ترمی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی   برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی برنامه ریزی (ورودی قبل از 2-95 ) برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی برنامه ریزی (ورودی 2-95 و به بعد) برنامه ترمی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی برنامه ریزی   برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  علوم اقتصادی - برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی   برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی

فهرست برنامه های درسی دانشکده علوم انسانی

 

راهنمایی و مشاوره

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی مشاوره (ورودی 96 و به بعد)

برنامه هشت ترمی کارشناسی مشاوره

 

برنامه درسی کارشناسی راهنمایی و مشاوره (ورودی قبل از 96)

برنامه هشت ترمی کارشناسی راهنمایی و مشاوره

 

مقطع کارشناسی ارشد

برنامه درسی کارشناسی ارشد  مشاوره و راهنمایی

برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  مشاوره و راهنمایی

 

برنامه درسی کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده، مشاوره شغلی

برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده، مشاوره شغلی

حسابداری

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی حسابداری (ورودی 2-95 و به بعد)

برنامه هفت ترمی کارشناسی حسابداری (ورودی 2-95 و به بعد)

 

برنامه درسی کارشناسی حسابداری (ورودی قبل از 2-95)

برنامه هفت ترمی کارشناسی حسابداری (ورودی قبل از 2-95)

 

علوم اقتصادی

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد نظری (ورودی قبل از 96)

برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد نظری (ورودی قبل از 96)

 

برنامه درسی کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی (ورودی قبل از 96)

برنامه هشت ترمی کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی (ورودی قبل از 96)

 

برنامه درسی کارشناسی اقتصاد (ورودی 96 و به بعد)

برنامه هشت ترمی کارشناسی اقتصاد (ورودی 96 و به بعد)

 

مقطع کارشناسی ارشد

برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی

برنامه ترمی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی

 

برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی برنامه ریزی (ورودی قبل از 2-95 )

برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی برنامه ریزی (ورودی 2-95 و به بعد)

برنامه ترمی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی برنامه ریزی

 

برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی

برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  علوم اقتصادی - برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی

 

برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی

برنامه ترمی  کارشناسی ارشد  علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی