ارتباط تصویری مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی ارتباط تصویری (ورودی قبل از 98) برنامه هشت ترمی کارشناسی ارتباط تصویری (ورودی 98 و به بعد) برنامه درسی کارشناسی ارتباط تصویری (ورودی قبل از 98) برنامه هشت ترمی کارشناسی ارتباط تصویری (ورودی 98 و به بعد) صنایع دستی مقطع کارشناسی برنامه درسی کارشناسی صنایع دستی برنامه هشت ترمی کارشناسی صنایع دستی

 

 

ارتباط تصویری

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی ارتباط تصویری (ورودی قبل از 98)

برنامه هشت ترمی کارشناسی ارتباط تصویری (ورودی 98 و به بعد)

برنامه درسی کارشناسی ارتباط تصویری (ورودی قبل از 98)

برنامه هشت ترمی کارشناسی ارتباط تصویری (ورودی 98 و به بعد)

صنایع دستی

مقطع کارشناسی

برنامه درسی کارشناسی صنایع دستی

برنامه هشت ترمی کارشناسی صنایع دستی