p.title {margin-right: 3%;font-size: 16px;color: rgb(0, 128, 0);font-weight:bold} p.unlinked {margin-right: 20%;font-size: 14px;} p.linked {margin-right: 20%;font-size: 14px;color: rgb(91, 103, 125);} فهرست مدیرگروه‌های آموزشی دانشکده علوم انسانی         گروه آموزشی  تلفن مستقیم تلفن داخلی 1 محمد مهوش   معماری - 2 حسن وحدانی چرزه خون   شهرسازی - 3 هانیه اسحاق‌زاده تربتی   ارتباط تصویری - 4 روح افزا قدوسی   صنایع دستی -  

فهرست مدیرگروه‌های آموزشی دانشکده علوم انسانی

 

 

    گروه آموزشی

 تلفن مستقیم

تلفن داخلی

1 محمد مهوش   معماری

-

2 حسن وحدانی چرزه خون   شهرسازی

-

3 هانیه اسحاق‌زاده تربتی   ارتباط تصویری

-

4 روح افزا قدوسی   صنایع دستی

-