قابل توجه دانشجویان دارای مشکل آموزشی

قابل توجه دانشجویان دارای مشکل آموزشی


قابل توجه دانشجویان محترم؛
 
      دانشجویان مشروحه ذیل لطفا برای رفع مشکل آموزشی در اسرع وقت به مدیریت آموزش کل (ساختمان علوم انسانی 1 - خانم یزدان پناه) مراجعه نمایید.
 
  • میرکی قرایی محمودابادی محمد(شهرسازی94)
  • مرتضایی الهه(شهرسازی94)
  • سیده زهرا صفی زاده حسینی (حقوق 95)
  • محمدرضا پودینه(حقوق 95)
  • سجاد نوفرستی (حقوق 95)
  • محمد بهنیا(حقوق 96)