قابل توجه دانشجویان رشته علوم کامپیوتر: با توجه به جابجایی دو کد از مجموعه دروس اختیاری-مهارتی ، لطفا در اسرع وقت مطابق کدهای جدید، درس را انتخاب نمائید: کد قدیم کد جدید نام درس 1511300 1511114 طراحی اپلیکیشن 1511301 1511113 طراحی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی    

قابل توجه دانشجویان رشته علوم کامپیوتر:

با توجه به جابجایی دو کد از مجموعه دروس اختیاری-مهارتی، لطفا در اسرع وقت مطابق کدهای جدید، درس را انتخاب نمائید:

کد قدیم

کد جدید

نام درس

1511300

1511114

طراحی اپلیکیشن

1511301

1511113

طراحی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی