درس  مهارت‌های زندگی دانشجویی  با کد 25 -028 -18-13 برای ورودی‌های جدید رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی اضافه گردید.   مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد  

درس مهارت‌های زندگی دانشجویی با کد 25 -028 -18-13 برای ورودی‌های جدید رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی اضافه گردید.

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد