دانشجویانی که در نیمسال آتی (بهمن‌ماه 3982 ) فارغ التحصیل خواهند شد و بیش از دو درس معارف نگذرانده‌ دارند در اسرع وقت به مدیرگروه معارف (آقای دکتر نیرومند ) مراجعه نمایند.   خدمات آموزشی مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد     Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger ×

دانشجویانی که در نیمسال آتی (بهمن‌ماه 3982) فارغ التحصیل خواهند شد و بیش از دو درس معارف نگذرانده‌ دارند در اسرع وقت به مدیرگروه معارف (آقای دکتر نیرومند) مراجعه نمایند.

 

خدمات آموزشی

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد