درس آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته با کد 097-13-11 برای ورودی‌های جدید رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد گرایش ژئوفیزیک اضافه گردید.   مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد  

درس آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته با کد 097-13-11 برای ورودی‌های جدید رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد گرایش ژئوفیزیک اضافه گردید.

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد