"احتراماً به استحضار می‏رساند به منظور سامان‏دهی تدوین و نشر پایان‏نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، راهنمای نگارش پایان‏نامه تهیه شده است. جهت دریافت راهنمای نگارش پایان‏نامه و قالب جدید به آدرس: rah.irandoc.ac.ir ( کلیک کنید ) مراجعه نمایند. قابل ذکر است از ابتدای بهمن‏ماه 1396 پذیرش پایان‏نامه فقط با قالب جدید امکان‏پذیر می‏باشد."

"احتراماً به استحضار می‏رساند به منظور سامان‏دهی تدوین و نشر پایان‏نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، راهنمای نگارش پایان‏نامه تهیه شده است. جهت دریافت راهنمای نگارش پایان‏نامه و قالب جدید به آدرس: rah.irandoc.ac.ir (کلیک کنید) مراجعه نمایند. قابل ذکر است از ابتدای بهمن‏ماه 1396 پذیرش پایان‏نامه فقط با قالب جدید امکان‏پذیر می‏باشد."